นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
       
                 เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสถานการณ์โลกไร้พรมแดนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร และการวิวัฒนาการของอาชญากรรม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีลักษณะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นลักษณะการตั้งรับ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดความความเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจจากประชาชน จะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและการเสียระเบียบในสังคมลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ จนยากแก่การควบคุม สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับแนวคิด ทรรศนะคติ ตลอดทั้งวิธีการปฏิบัติงาน โดยทำความเข้าใจร่วมกันถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงรุก หรือความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
     
 
วิสัยทัศน์
บริหารงานโปร่งใส
มีใจใฝ่คุณธรรม
เป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์
ก้าวรับเทคโนโลยี
สังคมดีมีส่วนร่วม
หลอมรวมความคิด
ใกล้ชิดประชาชน
ทำตนเป็นแบบอย่าง
มุ่งสร้างสันติสุข
ขจัดทุกข์บำรุงขวัญ
ปวงประชาสุขสันต์ และปลอดภัย

                       พันธกิจ
      ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีคุณสมบัติและปฏิบัติตน
ได้ดังนี้
1.เป็นนักบริหารส่อประสานด้วยใจ มีวินัยและ
  ซื่อสัตย์
2.เป็นนักปฏิบัติการ ประสานความคิด
   มีจิดเปี่ยมคณธรรม
3.เป็นผู้นำสังคม ชืนชมความดี และคนดี
4.เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวรับเทคโนโลยี
5.เป็นผู้บริหารที่ดี ที่โปร่งใส ใส่ใจทำงาน
  ให้เสร็จสรรพ
6.เป็นผู้ทำงานร่วมกับชุมชน รวมคน
  รวมความคิด ร่วมจิตแก้ปัญหา
7.เป็นผู้ทำให้ปวงประชามีสุข ขจัดทุกข์
   บำรุงขวัญและปลอดภัยในชีวิต

            1. ภารกิจของสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย
1.1 ธำงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม
1.3 อำนวยความยุติธรรมและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแก่ประชาชน
1.4 ให้บริการประชาชนและสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.5 อำนวยความสะดวกและการจราจร ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร
1.6 สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ
1.7 สนองโครงการตามแนวพระราชดำริ
       
     
                2. สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน/ในอนาคต
              จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของตำรวจมี 6 ประการ คือ
2.1 ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
2.2 วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
2.3 สภาวการณ์ทางสังคม
2.4 การพัฒนาการเมือง
2.5 นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์
2.6 สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้าน
     
                3. หลักการและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
              จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศในด้านต่าง ๆ มีผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย จะต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารบุคคลากร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้การบริการประชาชน และแก้ไขปัญหาสังคมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
3.1 สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 3 ระดับ คือ
      3.1.1 เป้าหมายเบื้องต้น คือการสร้างสัญญาประชาคมในการให้บริการประชาชน
      3.1.2 เป้าหมายระดับกลาง คือ ปรับปรุงกลยุทธและระบบการให้บริการประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปธรรมได้อย่างแท้จริง
      3.1.3 เป้าหมายสูงสุด คือ การรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมและประชาชน ซึ่งมีการปฏิบัติงานควบคู่กัน เป็น 3 มิติ คือ
               มิติที่ 1 ป้องกันอาชญากรรมให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ทั้งในด้านจำนวน ความรุนแรงและความสูญเสีย) และเมื่อคดีเกิดขึ้นแล้ว จะต้องสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
               มิติที่ 2 สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย หรือลดความหวาดระแวงของประชาชนต่อภยันตรายและความสูญเสียต่าง ๆ อันเกิดจากอาชญากรรม
               มิติที่ 3 สร้างความรู้สึกพึ่งพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจในการคุ้มครองแก้ไขปัญหาและขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น
3.2 หลักการในการปรับระบบการทำงานของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
      3.2.1 สร้างระบบเปิด โดยนำระบบธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้ประชาชนและองค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
      3.2.2 เปิดโอกาสให้บุคคลากรได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญร่วมกันทำงานเป็นทีม
      3.2.3 การกระจายอำนาจ หัวหน้าสถานีฯ สามารถตัดสินใจในการมอบหมายและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพ
      3.2.4 สร้างสัญญาประชาคม ต้องประกาศสัญญาประชาคมต่อสาธารณะชน
      3.2.5 การพิจารณาความดีความชอบ จะต้องใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดโดยใช้หลักยุติธรรม
     
                4. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
              สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในไว้ดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์
      เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
4.2 ปรัชญาในการบริหารการงาน
      4.2.1 การกระจายอำนาจ กระจายงาน และกระจายทรัพยากร
      4.2.2 ปฏิบัติงานให้มีขั้นตอนสั้น กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
4.3 แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายใน
      สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริหารภายในให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4
     
                5. แนวทางการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย
              สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ถือเป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญในการบริการประชาชน ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็ว โปร่งใส เข้าถึงง่าย เสมอภาค และเป็นธรรม คือกลยุทธปฏิบัติงาน 3 ประสาน
5.1 ขั้นที่ 1 การป้องกันเชิงรุกในพื้นที่
      1) มาตรการสายตรวจ เป็นการทำงานของสายตรวจในลักษณะให้บริการถึงประตูบ้านหรือบริการส่งถึงบ้านตลอดวัน และเป็นมาตรการ 3 ประสาน แบบไตรภาคี ประกอบด้วย ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และประชาชน
      2) มาตรการเพื่อนบ้านระวังภัย คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พยายามดึงหน่วยงานบริหารท้องถิ่นและชักชวนให้สมากชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและระวังภัยในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานให้คำแนะนำ
      3) มาตรการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีมาตรการป้องกันและปราบปรามเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งแนวทางการดำเนินการให้ชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ผนึกกำลังอย่างแท้จริงจากทุกฝ่ายในสังคม ทั้งตำรวจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปในการรณรงค์ป้องกัน ปลูกฝัง ดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าใกล้ยาเสพติด
5.2 ขั้นที่ 2 การให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
      เป็นการให้บริการประชาชนต่อเนื่องจากการปฏิบัติเชิงรุกในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในขั้นที่ 2 นี้เป็นการปฏิบัติงานเชิงตั้งรับในที่ตั้ง เนื่องจากยังมีภารกิจของตำรวจอีกเป็นจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่สายตรวจไม่สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเสร็จสิ้นในพื้นที่หรือนอกที่ตั้งได้ ประชาชนจึงเดินทางมารับบริการที่สถานีตำรวจ เพื่อให้การบริการของสถานีตำรวจเป็นการให้บริการที่เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรมอย่างแท้จริง
5.3 ขั้นที่ 3 การคลี่คลายคดีแบบูรณาการ
      การสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีของสถานีตำรวจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และบูรณาการกันใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย คือ สอบสวน สืบสวน และสายตรวจ ร่วมกันรับผิดชอบคดีที่เกิดขึ้น โดยระบุตัวบุคคลและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทุกขั้นตอน ทุกคดีไว้อย่างชัดเจน
     
                6. การผลักดันนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ
              ส่วนที่ 1 กระบวนการยอมรับความจริง และสร้างพันธะสัญญา
              ส่วนที่ 2 กระบวนการปรับปรุงระบบการทำงานของสถานีตำรวจให้เข้าสู่กลยุทธ์ปฏิบัติการ 3 ประสาน
              ส่วนที่ 3 กระบวนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
              การผลักดันนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
                                    กลยุทธ์ปฏิบัติการ 3 ประสาน
      ขั้นที่ 1 การป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ (หลักการ Community Policing)
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติ
สายตรวจชุมชน จนท.สายตรวจ - ทำความรู้จักผูกมิตรกับประชาชนทุกคนในพื้นที่
- ให้คำแนะนำบริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั่วไป
- ตรวจตราหาข่าวความผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นที่
- ป้องกันเหตุ เผชิญเหตุ ระงับเหตุ บังคับใช้กฎหมาย จับกุมผู้กระทำผิด
เพื่อนบ้านระวังภัย จนท.สายตรวจ - ให้คำแนะนำและเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
ชุมชนปลอดยาเสพติด จนท.สายตรวจและ
จนท.สืบสวน
- เข้าถึงผู้เสพ / ปราบผู้ค้า
- ดึงทุกฝ่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยา
     
      ขั้นที่ 2 บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One-stop service) ในสถานีตำรวจ
สถานีตำรวจ
ศูนย์ข้อมูลสนเทศ
- งานสารสนเทศ
- สถิติ(ฐานข้อมูลคดีอาญา,คดีจราจร)
- วิเคราะห์
- วางแผน
- ให้คำแนะนำ
- ประเมินผล
- ประสานงาน
- รายงานข้อเท็จจริง
ป้องกันปราบปราม
สอบสวน
สืบสวน
ภารกิจ
- ป้องกัน,ระงับ,ปราบปราม
- ประชาสัมพันธ์
- ศูนย์วิทยุ
- ควบคุมผู้ต้องหา
- พิมพ์มือ
- สิบเวร/บริการทั่วไป
- ประจำวันธุการ
ภารกิจ
- รับแจ้งความ
- สอบสวนคดีอาญา
  * สอบปากคำ
  * รวบรวมพยาน
  * ทำสำนวน
- ปรึกษากฎหมาย
- ธุรการคดี
  * เปรียบเทียบปรับ
  * ประจำวัน
  * เสมียนคดี
  * รักษาของกลาง
  * หมายต่าง ๆ
ภารกิจ
- ร่วมปฏิบัติงากับ พงส.
- ติดตามรวบรวมพยานหลักฐานให้กับ พงส.
- สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด
- ติดตามพยานนอกพื้นที่