ข้อมูล หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
 
ตำบลแวงน้อย
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านแวงน้อย นายเหรียญชัย  ขืนเขียว   089-0242514
2.
บ้านดอนหัน นายทองดี  จิตแสง   089-6289300
3.
บ้านหนองแขม นายถวิล  ทนเล   089-7142124
4.
บ้านกุดรู นายไชยา  ศรีคุณ   081-0549002
5.
บ้านอีโล นายปิ่น  ไกรวัน   086-2229433
6.
บ้านโคกสี นายการุณ  บุญโนนแต้   089-91413380
7.
บ้านหนองหอย นายวีระ  นาทาม   084-9520150
8.
บ้านป่าเป้ง นายคำบล  ทิพย์วงษ์   081-2623542
9.
บ้านโนนศิลา นายเข็ม  เดชศรี   081-3669835
10
บ้านนาจาน นายประเสริฐ  นาบริบูรณ์   085-0013292
11.
บ้านโนนขี้เหล็ก นายบุญมี  นาเม็ง   086-2375733
12.
บ้านศรีเมือง นายสุรพล  กิตติปัญจมาศ นายสุรพล  กิตติปัญจมาศ 081-9754302
13.
บ้านหนองแขม 2 นายประดับ  โยธาโคตร   089-2773135
ตำบลก้านเหลือง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านก้านเหลือง นายล้วน  ดีพรม   087-8277929
2.
บ้านโคกสูง บ้านวาสนา  จันทร์สม   043-213124
3.
บ้านหนองโก นายคำพันธ์  ศรีชัยปัญหา   081-6015455
4.
บ้านโสกกระหนวน นายทวีป  เกาะยุทธ   043-213229
5.
บ้านโคกใหญ่ นายทูล  โคตรภูธร   086-2184880
6.
บ้านโสกน้ำขาว นายบญไทย  นารินทร์   089-8415854
7.
บ้านหนองสองห้อง นายบุญเพ็ง  ช่วยนา   081-0585535
8.
บ้านตลาด นายสนิท  ช่วยนา นายสนิท  ช่วยนา 087-9512320
9.
บ้านหนองแก นายสังคม  จูมพลา   081-9494521
10
บ้านบะแหบ นายคำดี  ไชยรัตน์   086-2627747
11.
บ้านโนนศาลา นายกวี  ทุมภา   089-5737427
12.
บ้านก้านเหลืองหนองแวง นายพจน์  มะลาเหลือง   081-7296124
13.
บ้านหญ้าคา นายหนูพัก  หลุ่งเป้า   086-8409886
14.
บ้านสวนยา นายวันชัย  นนทะคำจันทร์   087-2485878
       
       
ตำบลละหานนา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านละหานนา นายหนูเอียง  ขจรไพร นายหนูเอียง  ขจรไพร 084-7855922
2.
บ้านหนองแวงห้วยทราย นายเยี่ยม  สมแวง   086-2319580
3.
บ้านทุ่งมน นายอารมณ์  นารี   089-5848704
4.
บ้านหนองดู่ นายเฉลิมชัย  ดงอุทัย   086-2294098
5.
บ้านหนองสะแบง นายวิทยา  จูมพลา   084-7877503
6.
้บ้านโนนทองหลาง นายเจริญ  เตือนขุนทด   081-0495806
7.
บ้านหญ้าคา นายสุรเดช  บุญใหญ่   081-2131004
8.
บ้านหนองผือ นายบุญชู  รักษาเดช   086-2400350
9.
บ้านศรีชุมพร นายมนต์รัก  สมศรี   087-2211604
10
บ้านโคกสูง นายหวัน  เจริญภูมิ   084-0167313
11.
บ้านคลองเจริญ นายพันธ์  ขจรไพร   086-222906
12.
บ้านบึงบัวทอง นายดี  แสงภูมิ   089-0980789
13.
บ้านห้วยทราย นายสุพจน์  วัลลา   087-9455948
14.
บ้านหนองสะแบง 2 นายอุดม  มาทะวงษ์   043-499413
15.
บ้านหนองดู่พัฒนา นายไพรัตน์  อินทสุราช   089-5689785
       
ตำบลท่านางแนว
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านโนนเขวา นายสะอาด  ยินดี   043-278341
2.
บ้านท่านางแนว นายสำรอง  หาญสงคราม   043-278269
3.
บ้านหนองบัวเลิง นายบัวผัน  เทือกโฮม   043-278296
4.
บ้านโพนงาม นายนิเวศน์  คงแสง   086-8520018
5.
บ้านหนองหญ้าขาว นายเหมือน  สมแวง   *
6.
บ้านหนองกุง นายไสว  ประภูตา   043-278343
7.
บ้านน้ำซับ นายอุดม  แก้วจันทร์   *
8.
บ้านท่านางแนว 2 นายคำปั่น  ตอชัยภูมิ นายคำปั่น  ตอชัยภูม 043-278138
9.
บ้านท่านางแนว 3 นายคำพันธ์  สุวรรณเลิศ   043-278168
10
บ้านโนนเขวา 2 นายหา  ลุนจันทร์   087-8741648
         
         
         
ตำบลท่าวัด
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านโคกล่าม นายเลื่อน  ขำจันทึก   086-7266837
2.
บ้านหนองแวงท่าวัด นายถนอม  ขามคำ นายถนอม  ขามคำ 086-6053985
3.
บ้านโนนสะอาด นายธงชัย  ทำดิบ   043-497715
4.
บ้านรวง นายสุพรรณ  รวงน้อย   089-5771532
5.
บ้านโนนโจด นายพา  ด้วงจุมพล   087-9444316
6.
บ้านลาด นายสัมฤทธิ์  คงศิลา   085-2211268
7.
บ้านหนองโกน้อย นายถวิล  จ้ายหนองบัว   087-2407974
8.
บ้านโนนไทย นายสายใจ  ตาเกิด   043-497055
9.
บ้านรุ่งตะวัน นายจันทร์  ปะวะเข   086-0653985
10
บ้านโคกล่าม 2 นายคำตัน  เป่าตัน   089-8233521
         
         
         
ตำบลทางขวาง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ - สกุล กำนัน
หมายเลขโทรศัพท์
1.
บ้านทางขวาง นายสังคม  ประโพทานัง   087-8568961
2.
บ้านหนองม่วง นายเทวา  ไทยน้อย   087-2163479
3.
บ้านโนนงิ้ว นายสมศักดิ์  สุขุม   089-5753527
4.
บ้านหัวนา นายอุดม  เหล็กกล้า   081-9646547
5.
บ้านโนนบก นายหลวง  นาสุวรรณ์   087-2162696
6.
บ้านโคกสง่า นายไสว  บุตรมาตย์ นายไสว  บุตรมาตย์ 081-0613821
7.
บ้านหันโสกเชือก นายสวน  ชัยเสริม   089-2760117
8.
บ้านหนองหญ้าปล้อง นายประยุทธ  โก้ชัยภูมิ   043-210628
9.
บ้านพระเจ้า นายสมพร  สมแวง   089-9942402
10
บ้านสันติสุข นายบุญคุ้ม  ไปดี   087-8542825
11.
บ้านทางขวาง 2 นางมะลิ  ประวันตา   089-9434441