ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย
 
 

1.ข้อมูลทั่วไป
     สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 96 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดขอนแก่นถึงอำเภอแวงน้อย มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตกติดกับอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รับผิดชอบ 283,604 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 6 ตำบล 73 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นราวประมาณ 42,353 คน ชาย 21,065 คน หญิง 21,288 คน    

     อัตรากำลังข้าราชการตำรวจ
     1. ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 14 ตำแหน่ง มีตัวจริง 9 นาย (ปฎิบัติราชการนอกหน่วย 5 นาย)
     2. ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 82 ตำแหน่ง มีตัวจริง 48 นาย (ปฎิบัติราชการนอกหน่วย 1 นาย)
     อัตราเฉลี่ยความรับผิดชอบ ตำรวจ 1 นาย ต่อพื้นที่ 3832.486 ตารางกิโลเมตร ต่อประชากร 571.53 คน
     ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
     1. พ.ต.อ.สมหมาย สิงห์สูง       ผกก.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     2. พ.ต.ท.กนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์   รอง ผกก.ป. สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     3. พ.ต.ท.ประสาน จงตระการสมบัติ     รอง ผกก.สส. สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     4. พ.ต.ท.รณชัย   โพธิ์มี           สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     5. พ.ต.ท.สมคิด    นาหนอง     พงส.ผนพ. สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     6. พ.ต.ท.คมกฤติ สามแท่น       สว.อก.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     7. พ.ต.ท.วาสน์   วาระสิทธิ์      สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     8. พ.ต.ต.พินิตศักดิ์   ภูละคร    พงส.ผนก. สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     9. พ.ต.ต.อิศเรศ   ประสมพืช   พงส.ผนก. สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น
     9 .ร.ต.อ.อดุลย์  ศรีสาร           รอง สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น

       
    2. สถานภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
      การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่มีจุดมุ่งหมายให้สังคมปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ และมั่นใจในตำรวจ โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้
      2.1 ร่วมประชุมวางแผนในการปฏิบัติกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งปฏิบัติตามโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและปราบปรามยาเสพติด
      2.2 จัดชุดสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหว พฤติการณ์บุคคล ,กลุ่มบุคคล เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อแก้ไข ปรับปรุงจัดทำประวัติและข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเสมอ
      2.3 ใช้โครงการตามแผนสาขาชุมชนสัมพันธ์ออกปฏิบัติการเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมจากประชาชน แหล่งชุมชนและสถานศึกษา โดยใช้แนวทางตามนโยบายการป้องกันปราบปราม
      2.4 ปรับปรุงและพัฒนาสายตรวจ เพื่อเสริมการปฏิบัติในเชิงรุกในการสกัดกั้นการป้องกันปรบปรามอาชญากรรม เสริมสร้างความอบอุ่นใจและเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ได้เพิ่มความถี่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสายตรวจ ชุดสืบสวน จะมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามสมุดควบคุมการปฏิบัติงานสายตรวจ ซึ่งจะมีไว้ที่บ้านกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ทุก ๆ หมู่บ้าน และให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนำสมุดมาตรวจและแถลงในวันประชุมของอำเภอแวงน้อยทุกเดือน
     การจัดกำลังสายตรวจ
   1. สายตรวจตำบล                          จำนวน 3 สาย กำลัง 6 นาย
   2. สายตรวจรถยนต์                        จำนวน 1 สาย กำลัง 9 นาย
   3. สายตรวจรถจักรยานยนต์             จำนวน 1 สาย กำลัง 6 นาย
   4. สายตรวจจราจร                         จำนวน 1 สาย กำลัง 7 นาย
   5. สายตรวจจักรยานเทศบาล            จำนวน 4 สาย กำลัง 16 นาย
   6. ประจำจุดบริการประชาชน            จำนวน 2 สาย กำลัง 6 นาย
   7. ชุดสืบสวน                                   จำนวน 1 สาย กำลัง 10 นาย
       
    3. การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพล
     สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพ สมรรถภาพของกำลังพลต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวให้มีความสมบูรณ์แล้วขยายไปสู่ชุมชน ต้องให้มีกำลังพล มีพลานามัยและสุขภาพที่สมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการวางโครงการเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความวิตกกังวลในความเป็นอยู่ของครอบครัวและการปฏิบัติตน
     3.1 จัดทำโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ รอบรู้วิทยาการสมัยใหม่ทันต่อเหตุการณ์ในทุก ๆ วันอังคาร และวันศุกร์ของสัปดาห์ และหากมีราชการเร่งด่วนก็สามารถรวมกำลังได้ทันที
     3.2 จัดทำโครงการพัฒนาสถานีตำวจ จัดระบบการทำงาน ปรับปรุงบุคคลากรให้เหมาะสมกับงานและความสามารถ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่
       
     

4. ด้านชุมชนและมวลชนสัมพนธ์
     ในปี พ.ศ. 2555 สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย ส่งบ้านทางขวาง หมู11 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น เข้าประกวดหมู่บ้านชมส.ดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

       
    5. ปัญหาอุปสรรคและความต้องการ
     5.1 ปัญหาและอุปสรรค
          5.1.1 อาคารสถานที่ทำงานมีสภาพเก่า คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการบริการจัดการและปฏิบัติงาน
          5.1.2 ขาดอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย
          5.1.3 งบประมาณไม่เพียงพอ
     5.2 ความต้องการ
          5.2.1 อาคารที่ทำการตามแบบ ตร.กำหนดใหม่ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก
          5.2.2 วัสดุสำนักงานที่ทันสมัย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนทระบบสื่อสารที่ทันสมัย
          5.2.3 งบประมาณที่เหมาะสม