แผนที่อำเภอแวงน้อย
 
   
           
   
ที่ตั้ง
     อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 96 กิโลเมตร โดยแยกจากอำเภอพลมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 22 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวอำเภอแวงน้อย
     มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 282 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 176,250 ไร่
     มีประชากรทั้งหมด 42,353 คน แบ่งเป็นชาย 21,065 คน เป็นหญิง 21,288 คน

อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
     ทิศใต้  ติดต่อกับเขตอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
     ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ติดต่อกับเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิประเทศ
     อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ตอนเหนือมีภูเขาเตี้ย ๆ หลายลูกติดต่อเขตอำเภอแวงใหญ่ ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านตลอดปีเหมาะสมแก่การทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย กักเก็บน้ำไม่ดี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ละปีมีน้อยมาก ทำให้การทำนาและการเพาะปลูกอื่นๆ ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร
   
           
      การคมนาคม
     - ทางหลวงจังหวัด สาย 2065 ระหว่างอำเภอพลจว.ชัยภูมิ เริ่มต้นจากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอแวงน้อย (กิโลเมตรที่ 22) ไปอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 44 กิโลเมตร เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสาย
     - ถนน ร.พ.ช.เชื่อมระหว่างอำเภอแวงน้อย กับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 19 กิโลเมตร เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสาย
     - ถนน ร.พ.ช.เชื่อมระหว่างอำเภอแวงน้อย กับ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 19 กิโลเมตร(แยกจากสายเมืองพล-ชัยภูมิ) เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสาย
     - ถนนเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นถนนยางอัสฟัลต์ ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง สามารถเข้าออกได้ตลอดฤดูกาล
   
           
      ภูมิอากาศ
     สภาพอากาศทั่วไปแห้งแล้ง ฝนไม่ค่อยตกตามฤดูกาล ในฤดูแล้งอากาศร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดลมแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ
   
           
      แม่น้ำ
     มีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงน้อยกับอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำไหลตลอดปี ช่วงระยะทางที่ไหลผ่านอำเภอแวงน้อย ประมาณ 10 กิโลเมตร
     มีบึงละหานนา ซึ่งเป็นลักษณะบึงธรรมชาติ อยู่ในตำบลละหานนา มีอาณาเขตติดต่อ 3 อำเภอ ระหว่างอำเภอแวงน้อยกับอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ ความลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตร