ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

     
ประวัติความเป็นมานั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตั้งขึ้นมาเมื่อใด
เพราะไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นบันทึกไว้ที่ใดเลย     จึงยากที่จะหาหลักฐานอันแน่นอนได้
ฉะนั้น จึงอาศัยการสอบถามจากคนรุ่นเก่า ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งก็พอที่จะสันนิษฐานได้ว่า
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๐๙
โดยจัดตั้งขึ้นเป็นที่พักสายตรวจของอำเภอพลก่อน เพราะสมัยนั้นขั้นกับการปกครองของอำเภอพล
ร.ต.ท.วีระ ทนธุมาลย์ (ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว) อดีตข้าราชการตำรวจและเคยเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธตำบลคนแรก
เล่าให้ฟังว่า ตัวสถานีเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงเหมือนกับบ้านเรือนของชาวบ้านทั่วไป หลังคามุงสังกะสีที่ชาวบ้าน
ไปขอบริจาคมาจาดวัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนสถานที่ตั้งนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านศรีเมือง
ตำบลแวงน้อย ในปัจจุบันนี้     ซึ่งที่ดินที่ใช้ก่อสร้างนั้นเป็นของ นายเคน  ไทยน้อย เป็นผู้บริจาคให้
แต่เนื่องจากกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมือง  ซึ่งได้เจริญขึ้นตามลำดับ
ปัจจุบันตัวอาคารได้ปรับปรุงเป็นบ้านพักของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งก็ยังคงหลงเหลืออยู่
และได้สร้างตัวอาคารขึ้นใหม่อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอาคารเดิม (อาคารปัจจุบัน)ต่อมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๒ ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล โดยมี
จ.ส.ต.วีระ ทนธุมาลย์ (ยศในสมัยนั้น) ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบล   ซึ่งขณะนั้น
มีกำลังตำรวจ จำนวน ๑๙ นาย แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล โดยจัดสายตรวจ
จำนวน ๒ สาย ๆ ละ ๒ นาย จัดตรวจแต่ละตำบล ในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ต้องใช้ตะเกียงจากน้ำมันก๊าชและปั่นเครื่องปั่นไฟใช้กับวิทยุ
รถยนต์ไม่มี มีแต่รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน รถจักรยาน จำนวน ๒ คัน
วิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ เครื่อง ไม่มีอาวุธปืนของราชการให้ใช้
ต้องใช้อาวุธปืนส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่
การบริหาร
๑. โต้ตอบ
๒. ป.จ.ว.
๓. วิทยุ   
๔. สิบเวร-ยาม
๕. กำลังที่เหลือเป็นสายตรวจ


        พ.ศ.๒๕๑๕  ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอ"  โดยมี ร.ต.ท.สุดใจ  เจริญสุข(ยศขณะนั้น)
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแวงน้อย ได้มีการเพิ่มกำลังเป็น ๒๕ นาย และยังไม่มี
รองสารวัตร  จากความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง หน่วยเหนือจึงแจกจ่ายรถยนต์ให้ จำนวน ๑ คัน
ยี่ห้อโตโยต้า เพื่อใช้ในราชการและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีอำนาจสอบสวนได้เอง  สำหรับคดีที่เกิดขึ้นมาก
ในสมัยนั้นคือ คดีลักทรัพย์(โค กระบือ) และการพนัน
       นับแต่ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ทำให้การบริหารราชการคล่องตัวขึ้นมาก ต่อมากระทรวงมหาดไทย
จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภแวงน้อย เป็นอำเภอแวงน้อยเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๘ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๑๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๘


 
ทำเนียบข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ จนถึงปัจุบัน
ยศ  ชื่อ  นามสกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

๑. จ.ส.ต.วีระ   ทนธุมาลย์
๒. ร.ต.ท.สุดใจ  เจริญสุข
๓. ร.ต.ท.เลื่อน  โชคสวัสดิ์
๔. ร.ต.อ.เลื่อน  โชคสวัสดิ์
๕. พ.ต.ต.วิฑูรย์  โพธิปัสสา
๖. พ.ต.ต.พิชัย  จุฑาจันทร์
๗. พ.ต.ต.ภูมิ  ศรีจันทร์
๘. พ.ต.ต.วุฒิ  ป้อมปักษา
๙. พ.ต.ท.วุฒิ  ป้อมปักษา
๑๐.พ.ต.ท.ดุสิต  เตชะรักษ์พงษ์
๑๑.พ.ต.ท.ดุสิต  เตชะรักษ์พงษ์
๑๒.พ.ต.ท.ประลอง  ชอบงาม
๑๓.พ.ต.ท.ชวิทย์  ปรางค์ธวัช
๑๔.พ.ต.อ.ชวิทย์  ปรางค์ธวัช
๑๕.พ.ต.อ.บุญมี  ลิ้นทอง
๑๖.พ.ต.อ.ชัยสิทธิ  ราชแสนเมือง
๑๗.พ.ต.อ.ภานุ รักษ์กุล
๑๘.พ.ต.อ.พรหมเขต  ฮามคำไพ
๑๙.พ.ต.อ.เกษมภพ  ดิศผดุง
๒๐.พ.ต.อ.สมหมาย  สิงห์สูง

พ.ศ.๒๕๑๒ -  ๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๖
พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

หัวหน้า สภ.ต.
หัวหน้า สภ.กิ่ง อ.
สารวัตร(คนแรก)
สารวัตรฯ
สารวัตรฯ
สารวัตรฯ
สารวัตรฯ
สารวัตรฯ
สารวัตรใหญ่ฯ (คนแรก)
สารวัตรใหญ่ฯ
รอง ผกก.หน.(คนแรก)
รอง ผกก.หน.ฯ
รอง ผกก.หน.ฯ
ผกก.ฯ(คนแรก)
ผกก.ฯ
ผกก.ฯ
ผกก.ฯ
ผกก.ฯ
ผกก.ฯ
ผกก.ฯ
     
     << First | < Previous Next > | Last >>
?2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur