สภ.แวงน้อยปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร